Aktualności

 

OM

VANDE GURUNAM CHARANARAVINDE
SANDARSHITA SVATMA SUKAVA BODHE
NIH SREYASE JANGALIKAYAMANE
SAMSARA HALAHALA MOHASHANTYAI

ABAHU PURUSHAKARAM
SHANKHACAKRSI DHARINAM
SAHASRA SIRASAM SVETAM
PRANAMAMI PATANJALIM

OM

 

Aktualny grafik 

 

OM

SVASTHI PRAJA BHYAHA PARI PALA YANTAM
NYA YENA MARGENA MAHIM MAHISHAHA
GO BRAHMANEBHYAHA SHUBAMASTU NITYAM
LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU
OM SHANTI SHANTI SHANTIHI

 

Copyright © 2021 Yoga Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone