Regulamin klubu

        

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług „Ashtanga yoga&more – Centrum Jogi i Fitnessu” znajdującego się przy    ul. Czerwonej 7 w Tarnowie.

 

Zasady korzystania z usług i pomieszczeń Centrum:

 1. Członkiem Centrum może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach dla dzieci, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Podstawą przynależenia do Centrum jest karnet wykupiony na określoną ilość wejść w miesiącu bądź pojedyncza wejściówka.
 4. Karnet jest ważny przez miesiąc od daty zakupu.
 5. Niewykorzystane wejścia z karnetu po upływie miesiąca przepadają.
 6. Karnet jest imienny i może z niego korzystać tylko osoba, na którą jest on wydany.
 7. W pomieszczeniach Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 8. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne, na zajęciach z jogi ćwiczenia odbywają się boso.
 9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego. Telefony na terenie Centrum powinny być całkowicie wyciszone.
 11. Klient ma obowiązek poinformować personel, w szczególności instruktorów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Centrum oraz korzystać z nich ze szczególną ostrożnością, stosownie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 12. W trakcie zajęć należy stosować się do uwag osoby prowadzącej zajęcia. Za kontuzje wynikające z nieprzestrzegania poleceń prowadzącego Centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić z zajęć osobę, która swoim zachowaniem będzie uniemożliwiać bądź zakłócać ich przebieg.
 14. Godziny otwarcia placówki podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Centrum.
 15. Centrum może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 16. W sytuacji, gdy zamknięcie Centrum jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówce w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 17. Z pomieszczeń i urządzeń w Centrum Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji podawanych ustnie przez personel Klubu.
 18. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki. Personel może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości w celu zweryfikowania posiadanego Karnetu.
 19. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej lub dostępny jest w recepcji.
 20. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność wejść.
 21. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Klientów nie będzie przekraczać czterech osób.
 22. Klient ma prawo do skorzystania z szatni, toalet i pryszniców. Nie jest to związane z dodatkowym pobraniem opłat.
 23. Aby otrzymać kluczyk do szafki należy zostawić w recepcji dowód tożsamości lub karnet imienny.
 24. W przypadku zgubienia klucza do szafki Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
 25. Istnieje możliwość wynajęcia Sali do ćwiczeń na warunkach uzgodnionych z Administratorem.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Radosław Rojek  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Rojek ReSport Fizjoterapia i Fitness  pod adresem ul. Czerwona 7, 33 – 101 Tarnów. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

Copyright © 2021 Yoga Tarnów. Wszelkie prawa zastrzeżone